Newsletter
LicencjaUmowa licencyjna na korzystanie z mapy MaxiMapa pomiędzy firmą MaxiMapa Sp. z o.o. (Licencjodawcą) a użytkownikiem końcnowym (Licencjobiorcą).

 

 

1. Określenia stosowane w tekście niniejszej umowy licencyjnej posiadają następujące znaczenie: Produkt - cyfrowe mapy w postaci elektronicznej o nazwie handlowej MAXIMAPA. Licencjodawca - firma MaxiMapa Sp. z o. o. Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna użytkująca produkt MAXIMAPA. Licencjobiorca - użytkownik korzystający z produktu MAXIMAPA na podstawie niniejszej licencji. Nośnik - medium (karta pamięci) z unikatowym numerem seryjnym będącym w ewidencji licencjodawcy, na którym został dostarczony produkt. Licencja - prawo do wykorzystywania produktu w urządzeniach marki Lawrence wyłącznie na oryginalnym nośniku dostarczonym przez Licencjodawcę i przypisane do tego nośnika.

 

2. Produkt zawiera wejściowe batymetryczne dane cyfrowe, których głównym dostawcą jest firma MaxiMapa Sp. z o. o. oraz dane uzupełniające (http://download.geofabrik.de/europe/poland.html) pochodzące ze zbiorów OpenStreetMap (http://www.openstreetmap.org/) oparte na licencji Open Database License (http://opendatacommons.org/licenses/odbl/) dostępne w formie pozbawionej zabezpieczeń przed kopiowaniem pod adresem www.maximapa.pl.

 

3. Licencjodawca udziela Użytkownikowi ograniczonej, nie wyłącznej i nie dopuszczającej przenoszenia licencji na użytkowanie produktu pod warunkiem akceptacji przez Licencjobiorcę wszystkich postanowień zawartych w niniejszej umowie licencyjnej.

 

4.  Podejmując dalsze czynności w zakresie korzystania z produktu Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszej umowy akceptując je w całości bez zastrzeżeń oraz przyjmuje do wiadomości, że żadne inne zapewnienia i gwarancje udzielane przez jakiekolwiek podmioty, w żaden sposób nie zmieniają warunków licencji. W przypadku nie zaakceptowania warunków umowy licencyjnej Użytkownik zobowiązany jest zwrócić Produkt w stanie nienaruszonym do sprzedawcy.

 

5. Licencjodawca w stosunku do Użytkownika nabywającego produkt zachowuje pełnię praw własności (wyłączając nośnik), pozostawiając Użytkownikowi prawo do użytkowania produktu zgodnie z postanowieniami licencyjnymi. Nie dopuszcza się dokonywania przez Licencjobiorcę jakiegokolwiek typu modyfikacji czy ingerencji w strukturę wewnętrzną produktu i/lub jego elementów składowych, odsprzedaży, odstępowania, wynajmu, wypożyczania czy też współużytkowania produktu bez wyraźnego przyzwolenia ze strony Licencjodawcy. Usuwanie bądź zmiana znaków towarowych na produkcie są niedozwolone. Wszelkie prawa, o których nie wspomniano w niniejszej licencji, pozostają po stronie Licencjodawcy.

 

6. Niniejsza licencja na produkt jest bezterminowa, jednakże ulega ona cofnięciu (bez konieczności powiadamiania o tym fakcie przez Licencjodawcę) w przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę któregokolwiek z jej postanowień w dowolnym okresie obowiązywania umowy licencyjnej. Cofnięcie licencji nie skutkuje zwrotem kwoty zapłaconej za jej uzyskanie ani innych kosztów z tym faktem związanych. Niezwłocznie po utracie licencji Użytkownik jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z produktu.

 

7. Każdy produkt posiada własny, unikalny numer seryjny, przypisany bezpośrednio do nośnika podczas procesu kodowania.

 

8. Licencjodawca nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności, bezpośredniej lub pośredniej, za skutki wynikłe z ewentualnej niedokładności lub niezgodności produktu ze stanem faktycznym, a także za jego przydatność do konkretnych celów oraz skutki wynikłe z wad oraz nabycia i stosowania go przez Licencjobiorcę oraz osoby trzecie. Maksymalna łączna odpowiedzialność Licencjodawcy wobec Licencjobiorcy ogranicza się do kwoty rzeczywiście zapłaconej przez Licencjobiorcę za produkt.

 

9. W przypadku materiałowej wady fabrycznej nośnika, na którym Licencjodawca dostarczył produkt, stwierdzonej w okresie 2 lat od daty nabycia poświadczonej dowodem sprzedaży, zostanie on wymieniony na egzemplarz wolny od wad. Wymianie nie podlega nośnik posiadający znamiona uszkodzeń mechanicznych lub innych spowodowanych przez działanie czynników zewnętrznych niezależnych od Licencjodawcy.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

MaxiMapa™ 2011

Start Galeria Cennik Prasa o nas Kontakt

Engine by iCMS3 - © 2007-2011 VistaGroup

Nazwa produktu Ilość Cena